Sunday, December 13, 2009

यो देशको नारा

बन्द हड्ताल यो देशको नारा
जय नेपाल यो देशको नारा

भन्छन् कृषि प्रधान देश हो
अनिकाल यो देशको नारा

कसरी आउँछन गौतम बुद्ध
संकटकाल यो देशको नारा

बेरोजगारी हड्छ हड्छ
हेरक साल यो देशको नारा

जो सत्तामा पुगे पनि त
आलटाल यो देशको नारा

No comments:

Post a Comment